Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM
Logo ośrodka
Logo oddziału
Certyfikacja języka polskiego

Egzamin Struktura egzaminu

Z jakich części składa się egzamin?

Egzamin w każdej sesji rozpoczyna się o godzinie 10:00. Składa się z części pisemnej oraz ustnej i trwa odpowiednio: w części pisemnej do 120 minut na poziomie A1, do 160 minut na poziomie A2, do 190 minut na poziomie B1, do 250 minut na poziomie B2 i C1, a w części ustnej od 10 (A1) do 20 minut (C1).
 
Część pisemna podzielona jest na 4 moduły (po zakończeniu każdego modułu przewidziana jest min. 10-minutowa przerwa):
  1. rozumienie ze słuchu (w tej części egzaminu zdający wysłuchują nagrań jeden raz lub dwa razy; podczas słuchania rozwiązują zadania: zaznaczają prawidłowe odpowiedzi lub uzupełniają luki w tekście albo odpowiadają na pytania; zadania testują stopień zrozumienia słuchanego tekstu),
  2. rozumienie tekstów pisanych (w tej części egzaminu zdający czytają teksty; zadanie polega na uważnej lekturze tekstów - teksty jednozdaniowe, akapity, dłuższe teksty - i zaznaczeniu, bądź udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania dotyczące każdego z nich; zadania sprawdzają ogólne i selektywne rozumienie tekstów),
  3. poprawność gramatyczna (rozwiązanie zadań w tej części egzaminu polega na rozpoznaniu i zaznaczeniu prawidłowej formy - zadanie wyboru - bądź utworzeniu i wpisaniu poprawnej formy gramatycznej; celem tej części testu jest sprawdzenie umiejętności praktycznego użycia poprawnych form gramatycznych, dlatego też zadania mają najczęściej formę krótkich tekstów, które stanowią logiczną całość),
  4. wypowiedź pisemna (zadaniem zdających jest wybór jednego z zestawów zadań i napisanie tekstów, zgodnie z poleceniem; tematy są tak sformułowane, aby nie wymagały wiedzy specjalistycznej; celem tej części egzaminu jest sprawdzenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej, a nie badanie wiedzy zdających na określony temat).
W części ustnej zadaniem zdającego jest stworzenie wypowiedzi ustnej w oparciu o różnorodne materiały – tekstowe i ikonograficzne; zdający losują jeden z trzech zestawów, z których każdy składa się z dwóch lub trzech zadań, a następnie wykonują zadania przed 2- lub 3-osobową komisją.
 
Aby zdać egzamin zdający powinni uzyskać min. 50% (A1-B1) lub 60% (C1) punktów z każdego modułu egzaminu).
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę