Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM
Logo ośrodka
Logo oddziału
Certyfikacja języka polskiego

Egzamin Obowiązki zdającego

Jakie reguły obowiązują zdających egzamin w Maritime English Center?

Przed przystąpieniem do egzaminu zdający wypełnia formularz zgłoszeniowy, wskazuje termin i poziom egzaminu, do którego zamierza przystąpić oraz uiszcza opłatę za egzamin i certyfikat.
 
Zdający nie mogą wnosić do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji. W trakcie egzaminu zdający nie mogą komunikować się ze sobą a członkowie komisji egzaminacyjnej nie mogą komentować zadań egzaminacyjnych ani udzielać wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 
Zdający informuje komisję egzaminacyjną o brakach stwierdzonych w arkuszu egzaminacyjnym.
 
Jeżeli braki te mogą mieć wpływ na wynik egzaminu, przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiesza przeprowadzanie egzaminu do czasu zapewnienia zdającemu nowego arkusza egzaminacyjnego.
 
W czasie zawieszenia egzaminu zdający pozostają w pomieszczeniu przeznaczonym do przeprowadzenia egzaminu i nie mogą wypełniać arkuszy egzaminacyjnych.
 
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez zdającego tego zakazu przewodniczący komisji egzaminacyjnej przerywa i unieważnia egzamin temu zdającemu.
 
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zezwolić zdającemu na opuszczenie pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, w czasie trwania danego modułu części pisemnej egzaminu, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami.
 
Zdający, który zakończył rozwiązywanie zadań przed upływem czasu przeznaczonego na przeprowadzenie danego modułu części pisemnej egzaminu, oddaje jednemu z członków komisji egzaminacyjnej pracę egzaminacyjną i opuszcza pomieszczenie, w którym odbywa się egzamin.
 
Zdający może zgłosić przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej rezygnację z udziału w egzaminie.
 
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przerywa i unieważnia zdającemu egzamin w przypadku: wniesienia przez zdającego do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji; komunikowania się zdającego z innymi zdającymi; zakłócania przez zdającego przebiegu egzaminu.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę