Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM
Logo ośrodka
Logo oddziału
Certyfikacja języka polskiego

Egzamin O egzaminie

Kto organizuje egzaminy?

Egzaminy są organizowane przez podmioty uprawnione do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych. Ich listę publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyjmuje wnioski o nadanie tych uprawnień.
 

Kto może zdawać egzamin?

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.
Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.
Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży mogą przystąpić osoby w wieku 14 – 17 lat.
 

Kiedy egzamin uznaje się za zdany?

Warunkiem zdania egzaminu w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz ustnej egzaminu (poziomy A i B; na poziomie C – min. 60%).
 

Kiedy organizowane są egzaminy?

Terminy sesji egzaminacyjnych publikowane są na stronie www.certyfikatpolski.pl pod koniec roku na kolejny rok kalendarzowy.
 

Po co jest potrzebny certyfikat?

Certyfikat poświadczający poziom znajomości języka polskiego jest niezbędny w procedurze ubiegania się o obywatelstwo polskie, do podjęcia studiów w języku polskim czy też do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy. Dokument ten obiektywnie potwierdza kompetencje posługiwania się językiem polskim jako obcym.
 

Jak można otrzymać certyfikat?

Certyfikaty wydawane są po pomyślnym złożeniu egzaminu i uiszczeniu opłaty (20 euro) przez podmioty uprawnione w miejscu składania egzaminu (dokument można odebrać osobiście lub poprzez wysyłkę pocztą na adres korespondencyjny).
 
Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie znowelizowana Ustawa o języku polskim. Wprowadzone zmiany poszerzają listę osób, które mogą ubiegać się o otrzymanie bez egzaminu certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako.

O wydanie certyfikatu mogą się ubiegać osoby, które:
– uzyskały stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej i obronionej w języku polskim w uczelni lub podmiocie, działających w systemie szkolnictwa wyższego i nauki Rzeczypospolitej Polskiej.
– ukończyły studia wyższe (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie);
– otrzymały świadectwo dojrzałości w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.
Certyfikat mogą również otrzymać osoby, które ukończyły:
– szkołę przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;
– szkołę w innym państwie niż Polska, w której uczyły się języka polskiego i innych przedmiotów w tym języku oraz posiadają wykształcenie średnie;
– szkołę europejską i posiadają dyplom European Baccalaureate, uwzględniający wynik egzaminu z języka polskiego jako języka ojczystego,
– formę nauczania prowadzoną przez organizację społeczną zarejestrowaną za granicą lub przez inny podmiot zagraniczny, w której jest prowadzone za granicą nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim. Warunkiem niezbędnym jest pobieranie nauki języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim przez co najmniej 11 lat;

UWAGA: do otrzymania certyfikatu bez egzaminu nie upoważnia ukończenie szkoły policealnej oraz studiów podyplomowych.
 
Więcej informacji o trybie wydawania certyfikatu bez zdawania egzaminu znajdziecie Państwo na stronie: https://certyfikatpolski.pl/wydawanie-certyfikatu-bez-egzaminu/
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę