Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo ośrodka
Logo oddziału
Certyfikacja języka polskiego

Egzamin Regulamin

Regulamin egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w Maritime English Center - Politechnika Morska w Szczecinie

 1. Maritime English Center (MEC) przy Politechnice Morskiej w Szczecinie organizuje państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego (zwane dalej: egzaminami) na podstawie uprawnień nadanych decyzją Ministra Edukacji i Nauki nr 9/DWM/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
 2. Egzaminy koordynowane są przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (zwaną dalej: Komisją).
 3. Egzaminy są przeprowadzane w terminach określonych w harmonogramie sesji egzaminacyjnych, ustalanych przez Komisję. Terminy sesji egzaminacyjnych odbywających się w danym roku kalendarzowym dostępne są na stronie www.certyfikatpolski.pl.
 4. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia biegłości w języku polskim.
 5. Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić w MEC osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat, na poziomach A1, A2, B1, B2 i C1.
 6. Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Politechniki Morskiej w Szczecinie, opłacenie kosztów egzaminu wraz z opłatą za wydanie certyfikatu oraz otrzymanie potwierdzenia przyznania miejsca. Koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający.
 7. Opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi odpowiednio:
  1. 120 euro – w odniesieniu do poziomów A1 i A2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  2. 150 euro – w odniesieniu do poziomów B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  3. 180 euro – w odniesieniu do poziomów C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  4. 20 euro – za wydanie certyfikatu.
 8. Opłata wnoszona jest w złotówkach jako równowartość danej kwoty w euro obliczonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.
 9. Liczba miejsc na egzamin certyfikatowy jest ograniczona.
 10. Formularz zgłoszeniowy aktywny jest do wyczerpania miejsc.
 11. Kandydaci ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych podanych w formularzu. Dane te są podstawą do wystawienia certyfikatu po zdanym egzaminie.
 12. Po zarejestrowaniu się na egzamin i dokonaniu wpłaty nie ma możliwości zmiany miejsca, terminu egzaminu oraz zmiany poziomu egzaminu.
 13. Wpłaty od osób, które nie otrzymały informacji o wpisaniu na listę zdających nie będą przyjmowane – osoby te dostaną zwrot na rachunek bankowy, z którego została dokonana opłata, po potrąceniu kosztów wykonania przelewu.
 14. Proces rejestracji na egzamin uznaje się za skutecznie zakończony po zaksięgowaniu opłaty za egzamin na rachunku bankowym MEC Politechniki Morskiej w Szczecinie.
 15. Egzaminy są organizowane w danej sesji egzaminacyjnej pod warunkiem zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów. Ostateczną decyzję o przeprowadzeniu egzaminu wobec mniejszej niż wymagana liczby kandydatów podejmuje dyrektor MEC.
 16. W przypadku odwołania egzaminu przez MEC kandydaci otrzymują zwrot wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano opłaty za egzamin.
 17. Kandydaci wymagający dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do swoich specjalnych potrzeb zdrowotnych, którzy zamierzają skorzystać z prawa zdawania egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do jego potrzeb, powinni złożyć stosowny wniosek do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w MEC, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą egzaminu dołączając w zależności od zgłoszonej potrzeby kopię aktualnego orzeczenia komisji lekarskiej o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się. W sytuacjach losowych ww. dokumenty o stanie zdrowia mogą być dostarczone w terminie późniejszym.
 18. Zdający powinni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu min. 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
 19. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego ze zdjęciem.
 20. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej i trwa odpowiednio: w części pisemnej do 120 minut na poziomie A1, do 160 minut na poziomie A2, do 190 minut na poziomie B1, do 250 minut na poziomie B2 i C1, a w części ustnej od 10 (A1) do 20 minut (C1).
 21. W trakcie egzaminu zabronione jest wnoszenie na salę egzaminacyjną jedzenia, napojów, materiałów pomocniczych oraz urządzeń służących do przekazu, odbioru obrazów i dźwięków lub rejestracji informacji.
 22. Jeżeli w trakcie egzaminu członek komisji egzaminacyjnej stwierdzi niesamodzielność pracy zdającego lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – zdający zostanie wyproszony z sali, a jego egzamin zostaje unieważniony. Opłata za egzamin nie podlega zwrotowi.
 23. MEC informuje zdających drogą mailową o wynikach egzaminu po uprzednim przekazaniu wyników do Komisji.
 24. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie min. 50% (A1-B1) lub 60% (C1) punktów z każdego modułu egzaminu
 25. Zdający mają prawo wglądu do kopii swojej pracy egzaminacyjnej w siedzibie MEC Politechniki Morskiej w Szczecinie po złożeniu wniosku w terminie 21 dni od daty wysłania informacji o wynikach egzaminu.
 26. Zdający, który zakończy egzamin wynikiem pozytywnym, otrzyma certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydany przez Komisję. Komisja wydaje certyfikaty dla osób, które zdały egzamin, w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu egzaminu wraz z załącznikami. Certyfikaty dostarczane są wskazaną przez Zdających w formularzu zgłoszeniowym drogą lub odbierane osobiście w siedzibie MEC po okazaniu ważnego paszportu lub dowodu osobistego.
 27. Zdający, który nie przystąpił do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora, ma prawo do zwrotu opłaty za egzamin, pod warunkiem zgłoszenia pisemnego wniosku o zwrot opłaty oraz pod warunkiem złożenia wniosku z zachowaniem niżej wskazanych terminów:
  1. wcześniej niż 35 dni przed datą egzaminu - zwrot 100% opłaty za egzamin,
  2. od 35 do 22 dni przed datą egzaminu - zwrot 60%  opłaty za egzamin.
 28. MEC nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 22 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.
 29. Złożenie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za egzamin oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 672) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1386).
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę